Music

3/Music/post-grid

Friday, January 29, 2021

اشتراک بیش از 3000 تن فارغین انستیتوت های علوم صحی در امتحان دولتی

 نیوز ویم - هرات:  در جریان سه روز گذشته بیش از 3000 تن از فارغین انستیتوت های علوم صحی خصوصی امتحان دولتی را در ولایت هرات سپری کردند.

 دوکتور عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات میگوید که امتحان دولتی برای فارغین انستیتوت های علوم صحی خصوصی / متوسطه طبی بصورت منظم و موفقانه برگزار گردید.

به گفته وی ، اکثز ااشتراک کننده گان این امتحان  قابله ها و نرس ها بودند.

مفامها در وزارت صحت عامه کشور میگویند که امتجان دولتی همه ساله از فارغین التحصیلان جدید انستیتوت های علوم صحی خصوصی اخذ میگردد، و ان عده افرادی که در این امتحان موفق شوند، سند فراغت با تائیدی وزارت صحت کشور را دریافت خواهند کرد. @NewsVim