مهاجم تروریست قبل از رسیدن به دانش آموزان دختر منفجر شد

نیوز ویم - هرات:

یک مهاجم تروریست که قصد حمله بر دختران دانش آموز را داشت، در انفجار مواد همراهش از بین رفت.

بر اساس اطلاعات ریاست امنیت ملی هرات؛ یک مرد حامل مواد انفجاری که قصد داشت دانش آموزان دختر یک مدرسه دینی را در شهرک تورغندی هرات آماج قرار دهد، در اثر انفجار مواد همراهش از بین رفت.

منبع میگوید: مرد مهاجم حوالی ساعت 4:30 عصر دیروز میخواست دختران خوردسال که در  دارالحفاظ ابوحنیفه در شهرک توغندی درس قرآن کریم می آموختند را آماج قرار دهد.

در این رویداد یک تن از باشنده گان محلی نیز زخمی شده است.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim