بازداشت 17 عضو سه باند گروپ اختطافگران و دزدان مسلح در هرات

 نیوز ویم - هرات: پنج شنبه 01 عقرب 1399

17 عضو سه باندگروپ آدم ربا و دزدان مسلح که زنان نیز شامل آنها اندد در هرات گرفتار شدند.

ریاست امنیت ملی هرات میکوید که در عملیات های مختلفی موفق به شناسائی و بازداشت اعضای سه باند گروه خطرناک آدم ربا و دزدان مسلح شده است.

سید عبدالوحید زاهد قتالی والی هرات در نشست خبری که در ریاست امنیت ملی دایر گردیده بود بیان داشت که اعضای این شبکه های جرمی، در سطح شهر و برخی ولسوالی های هرات مرتکب چندین فقره اختطاف توام با قتل، سرقت های مسلحانه و سایر جرایم سازمان یافته شده بودند.

والی ولایت هرات گفت که افراد بازداشت شده 17 تن شامل دو زن میباشند.

برخی از این افراد دستگیر شده متهم به قتل سه تن از شهروندان هرات از جمله کشتن دو خانم بوده و 7 تن نیز از این افراد متهم به اختطاف تجار ملی و صنعتگران میباشند.

با این همه، ریاست امنیت ملی میگوید که طی دو ماه اخیر دست کم 60 تن از عوامل جرمی را در هرات شناسائی و بازداشت کرده است.

از سویی هم شهروندان هرات که از افزایش سرقت های مسلحانه، ترور، قتل و اختطاف در این ولایت به تنگ امده اند، از حکومت میخواهند تا بخاطر کاهش سطح جرایم رویکرد شدیدتری اتخاذ نموده و امنیت مردم را تامین نماید.

اکثر شهروندان به این باورند که واقعات جرمی بخصوص سرقت های مسلحانه و اختطاف ها در همسویی با برخی حلقات متصل با دولت انجام میشود.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim