Music

3/Music/post-grid

Wednesday, August 26, 2020

نجات یک صراف و بازداشت پنج اختطافگر

 

نیوز ویم - هرات 5 سنبله 1399
یک صرافدر شهر هرات از چنگ ربایندگان نجات داده شد و 5 تن در پیوند به این آدم ربایی بازداشت شدند.
آدم ربایان این صراف را در مرکز شهر نگهداری میکردند..
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که این صراف حمید الله نام دارد و 17 روز قبل توسط  آدم ربایان اختطاف و در جاده بدیل منارهای شهر هرات نگهداری میشد.
نیروهای امنیت ملی طی عملیلتی ضمن نجات این صراف، پنج تن را نیز دستگیر کرده است.
@NewsVim