کشف یک ذخیره گاه مهمات در هرات

نیوز ویم - هرات: نیروهای امنیت ملی ولایت هرات یک ذخیره گاه مهمات اسلحه ثقیله را از ولسوالی غوریان هرات کشف کرده اند.
 امنیت ملی میگوید که دراین دیپوی مهمات صد ها فیر ماین هاوان با صد ها حقسوق هاوان مخفی گردیده بود که دشمنان صلح میخواستند درماه. مبارک رمضان باعث ریختن خون مردم بیگناه وروزه دار شوند.
 ریاست امنیت ملی ولایت هرات به آنعده دشمنان هشدار میدهد که بیش از این پای تانرا از گلیم تان دراز تر نکنید و بگذارید مردم مسلمان دراین ماه نزول قرآن عبادات شانرا بدور از خونریزی سپری نمایند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim