بازداشت یک باند-گروه اختطافگر در هرات

نیوز ویم - هرات:
 طرح ختطاف پسر یک صراف در شهر هرات خنثی شد.
نیروهای امنیت ملی هرات یک گروه آدم ربایان حرفه یی را بازداشت و از ربوده شدن پسر یکی از سرمایه داران جلوگیری کردند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که اعضای این باند گروه آدم ربا، قصد اختطاف فرزند یک تن از تجار ملی را داشتند، که باالفعل هنگام ارتکاب جرم در اثر کار اوپراتیفی کارمندان ریاست امنیت ملی دستگیرشدند.
آقای فرهاد افزود که اعضای این باند گروه که شهرت شان، نورآقا ولد شیر آقا، نذیراحمد ولد کبیراحمد و عیدی محمد ولد کبیر احمد اعلام شده است ازناحیه پنجم شهرهرات دستگیرشدند.
یکتن از سازماندهان این ادم ربائی در ویدیو کلیپ اعترافات خود میگوید که او هراه با  سه تن دیگر شامل یک برادرش؛ از دو هفته پیش پلان ریخته بودند تا پسر یکی از صرفان شهر هرات را اختطاف نمایند و از فامیل طفل ربوده شده طلب پول کنند.

دیده شود که محکمه در مورد این افراد چه حکم خواهد داد.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim