Saturday, December 28, 2019

شاهراه هرات - قندهار مسدود شد/ ظلمی که قوای دولتی بر ما میکنند، طالب نمی کند

نیوز ویم - هرات:
ظلمی که قوای دولتی برما میکنند، طالب نمی کند !

رانندگان و مالکان وسایط باربری و مسافربری در یک حرکت اعتراضی، مسیر بزرگراه هرات - قندهار را به روی ترافیک مسدود ساختند.
این معترضین که تعداد شان به صد ها تن می رسید، عصر روز جمعه وسایط خود را به دروازه میرداوود شهر هرات برده و مسیر بزرگراه را به روی تمامی موترهای باری و مسافربری ( به استثنای وسایط کوچک) مسدود ساختند.
این حرکت رانندگان در اعتراض به اخاذی نیروهای امنیتی ، و لت و کوب کردن رانندگان در مسیر این بزرگراه  از مسیر هرات الی قندهار و مسیر کابل، انجام شده است.
رانندگان معترض میگوین که  در مسیر بزرگراه هرات - قندهار و کابل؛  مناطقی که نیروهای امنیتی پاسگاه دارند ضمن اخاذی و زورگویی، همچنان نیروهای امنیتی آنها را لت و کوب ویا یاهم در صورت ندادن پول زندانی میکنند.
عبدالرحیم یک تن از رانندگان موتر های مسافربری لین هرات - کابل میگوید که بارها از سوی پولیس در مسیر این شاهراه لت و کوب شده  و مجبور به پرداخت پول زور شده است.
محمد نعیم مدعیست که نیروهای امنیتی مستقر در این مسیر حتا بالای موتر ها تیراندازی میکنند.
او میگوید که پولیس شاهراه برخی رانندگان را به دلیل پوره نکردن پول تقاضا شده ، در داخل پوسته خود زندانی میکنند تا اینکه مجبور شود هر مبلغی را که میخواهند برایشان بپردازد.
ادامه گزارش: ⇓⇓⇓