Saturday, December 21, 2019

تجارت سیاه در هرات/ روزانه حدود 11 ملیون افغانی مواد مخدر بالای معتادان بفروش میرسد

نیوز ویم - هرات: 
هرات یکی از بزرگترین ولایات در غرب کشور است که بیشترین آمار معتادین مواد مخدر را دارا می باشد.
در این شهر ساقی خانه هایی وجود دارد که روزانه ده ها کیلوگرام مواد مخدر را بسته بندی و به دسترس هزاران معتاد قرار میدهند.
براساس آمار های ابتدائی که قبلا از سوی ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات ارائه شده بود؛ در حال حاضر شمار معتادین مواد مخدردر این ولایت بالغ بر هفتاد هزار (70000) نفر شامل مردان، زنان و اطفال تخمین میشود.
وقتی به بلوار های وسط جاده های مرکزی شهر و حومه آن مینگرید، افراد معتاد را خواهید دید که بصورت فردی و گروهی زیر پتو ها خمیده و مصروف دود کردن مواد مخدر اند.
در بسیاری از جاده های شهر هرات و در کنار اکثر ذباله دانی ها، افرادی با کمرهای خمیده، سروصورت سیاه و ژولیده را خواهید دید، که در جستجوی چیزی اند.
شب ها وقتی از مسیر جاده ی منارها، ترمینال، تانک مولوی، درب خوش، درب قندهار، درب عراق و از همه مهمتر دروسط بلوار چوک فرهنگ ( سینما) الی درب شفاخانه حوزوی هرات گذر کنیم،  بیاد زامبیا و آدم خوار هایی که در فیلم های هالیوود نمایش داده میشود، می افتید.
ادامه گزارش : 👇👇👇