Tuesday, December 17, 2019

ازدحام ترافیکی؛ معضل جدی برای شهر هرات

نیوز ویم - هرات:
شهر هرات این روزها نسبت به گذشته ازدحام بیشتری دارد و بی نظمی های سطح شهر هر شهروند را آزار میدهد.
پولیس ترافیک میگوید که بیش از 300 هزار وسایط نقلیه دراین شهر گشت وگذار دارند، و درکنار آن هزاران موتر بدون اسناد و فرمان راسته نیز نظم شهری را برهم زده است.
شهری با جاده های کوچک و چهار راه های مملو از موتر، ورود بی رویه موترهای بدون سند و سه چرخه ها بر ازدحام ترافیکی و بی نظمی های شهری افزوده است.
شهروندان هرات از این ازدحام شدیدا انتقاد کرده میگویند که مسوولان مربوطه کارهای شان را به درستی انجام نمیدهند، آنها به این باور اند که ازدحام ترافیکی وبی نظمی های شهری هر روز بیشترشده میرود، اما مسوولان مربوطه هیچ برنامه ای برای حل این معضل ندارند.
حامد رجبزاده که هروز شاهد این بی نظمی های شهری است میگوید" ما از عملکرد ترافیک هیچ راضی نیستیم، پوليس ترافيك در بيشتر مواقع و بطور متداوم در چهار راهي ها حضور ندارد و اگر حضور دارند نميتوانند به طور درست وسايط را كنترول كنند چون به طور آكادميك آموزش نديده اند."
ادامه گزارش:⇩⇩⇩