Tuesday, November 12, 2019

مهاجم مهمان، پنج سرباز یک پاسگاه را تیرباران کرد.

نیوز ویم - هرات:
شب گذشته فردی که به عنوان مهمان به یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی اوبه هرات رفته بود؛ به شمول فرمانده این پاسگاه پنج سرباز را تیرباران کرده و از ساحه متواری شده است.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات وقوع این رویداد و کشته شدن پنج سرباز پاسگاه جینیوا در ولسوالی اوبه  را تائید میکند.
بر اساس گزارش ها، فرد مهاجم از دوستان نزدیک فرمانده پولیس این پاسگاه بوده و شب نیز در پاسگاه مهمان او بوده است.
@NewsVim

مردی که شراب تولید میکرد بازداشت شد

نیوز ویم - هرات:

پولیس هرات مردی را بازداشت کرده است که در خانه خود شراب تولید مینمود.
از خانه این مرد یک میل سلاح تفنگچه کمری و 70 لیتر کشمش تخمر شده و وسایل تولید و پروسس مشروبات الکولی بدست آمده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس گفت که این فرد باشنده قریه " محل دشت "ولسوالی گذره  است.
گمان میرود که افراد دیگری نیز در این ساحه کارگاه تولید مشروبات الکلی داشته باشند، اما دیده شود که نیروهای امنیتی موفق به کشف آن خواهند شد؟
@NewsVim