Monday, April 8, 2019

آغاز کار اسفالت یک جاده به ارزش 7 ملیون افغانی در شهر هرات

نیوز ویم - هرات :
کار آسفالت یک جاده در ناحیه دوازدهم شهر هرات امروز ازسوی مونسه حسن زاده معاون اموراجتماعی وسرپرست مقام ولایت آغازشد.
معاون والی هرات میگوید که جاده جمشیدی ها و محمودی ها قراراست باهزینه هفت میلیون افغانی ازطریق برنامه میثاق شهروندی باهمکاری مردم محل درجریان شش ماه آینده قیرریزی شود.
خانم حسن زاده میگوید که باتکمیل کار قیرریزی این جاده، مشکلات ترانسپورتی نزدیک به ده هزار تن باشنده گان ناحیه دوازدهم که ازین مسیررفت وآمد دارند برطرف میشود.
مونسه حسن زاده معاون امور اجتماعی وسرپرست مقام ولایت ازسهمگیری ومشارکت فعال مردم درین برنامه ابرازقدردانی نمود.
درعین حال سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز تکمیل کار قیرریزی این جاده را