Monday, March 11, 2019

دهلیز هوائی " هرات-دهلی" افتتاح شد

نیوز ویم- هرات:
دهلیز هوایی هرات - دهلی امروز از سوی عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات و اجمل عبدالرحیم زی  معین وزارت تجارت وصنایع گشایش یافت.
ازطریق این دهلیز نخستین محموله صادراتی با حجم حدود یک تن میوه خشک و بالغ بر دوصد کیلو گرام زعفران ازهرات به کشور هندوستان صادر شد.
 عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ازهمکاری هندوستان بخاطر راه اندازی این دهلیز هوایی قدردانی نمود و درعین حال آرزو برد تا پروازهای بیشتری ازمیدان هوایی هرات به کشورهای منطقه صورت گیرد.
بگفته آقای رحیمی،  با راه اندازی دهلیز هایی هوایی، افغانستان از وابستگی به کشورهای همسایه رهایی یافته است.
اجمل عبدالرحیم زی معین اداری وزارت تجارت نیز