Music

3/Music/post-grid

Tuesday, November 12, 2019

مهاجم مهمان، پنج سرباز یک پاسگاه را تیرباران کرد.

نیوز ویم - هرات:
شب گذشته فردی که به عنوان مهمان به یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی اوبه هرات رفته بود؛ به شمول فرمانده این پاسگاه پنج سرباز را تیرباران کرده و از ساحه متواری شده است.

عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات وقوع این رویداد و کشته شدن پنج سرباز پاسگاه جینیوا در ولسوالی اوبه  را تائید میکند.
بر اساس گزارش ها، فرد مهاجم از دوستان نزدیک فرمانده پولیس این پاسگاه بوده و شب نیز در پاسگاه مهمان او بوده است.
@NewsVim