مردی که شراب تولید میکرد بازداشت شد

Tuesday, November 12, 2019

نیوز ویم - هرات:

پولیس هرات مردی را بازداشت کرده است که در خانه خود شراب تولید مینمود.
از خانه این مرد یک میل سلاح تفنگچه کمری و 70 لیتر کشمش تخمر شده و وسایل تولید و پروسس مشروبات الکولی بدست آمده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس گفت که این فرد باشنده قریه " محل دشت "ولسوالی گذره  است.
گمان میرود که افراد دیگری نیز در این ساحه کارگاه تولید مشروبات الکلی داشته باشند، اما دیده شود که نیروهای امنیتی موفق به کشف آن خواهند شد؟
@NewsVim

 
NewsVim نیوز ویم © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum