کاغذباد ها برق را قطع کردند

نیوز ویم - هرات:
هر سال با فرار رسیدن فصل پاییز کاغذباد بازی که یکی از جذابترین سرگرمی محلی  برای اکثر اطفال، نوجوانان و جوانان است؛ نیز فضای شهر و روستا ها را پر میسازد.
در کنار لذت و خوشی هایی که این سرگرمی دارد، خطر سقوط از ارتفاع، بریده شدن رگ دست و گردن ؛ و گاها لب و بینی رهگذران و حادثات ترافیکی ناشی از دویدن اطفال به وسط جاده برای گرفتن کاغذباد را نیز در پی دارد.
در خیلی از موارد این حادثات منجبر به مرگ حتمی افراد نیز گردیده است.
از خسارات مالی و جانی خانواده ها که بگذریم، بند ماندن کاغذباد ها به لین های برق عمومی از دیگر  ضرر های این سرگرمی است.
چوبک های بند مانده این کاغذباد ها به لین های برق سبب میشود تا با شروع بارش باران لین های برق با هم اتصال یافته و شارتی کند.
هر سال با آغاز بارش باران چندین روز کارمندان ریاست برق هرات مجبور اند تا جاده به جاده و کوچه به کوچه ، کیبل های عمومی برق را از وجود چوب های کاغذ باد ها پاک کنند.
ولی این کار آسانی نبوده و حتما در خیلی از جاها این چوبک ها که لین های برق را باهم اتصال میکنند باقی مانده و با بارش باران سبب شارتی و قطع برق خانه ها میگردد.
هرچند کاغذباد بازی پیشینه تاریخی داشته و عمر آن به صدها سال پیش میرسد، ولی انکشاف شهری ، کثرت نفوس و ازدحامات سازه های رهایشی و از همه مهمتر آداب اجتماعی حکم میکند تا برای تداوم این "سرگرمی پیر" فرهنگ سازی شود تا علاقه مندان آن در روزهای خاص و محلات خاص که خطر و ضرر آن کمتر از لذت و خوشی اش باشد به بازی بپردازند.

این درحالیست که امروز نیز مثل هر سال با شروع اولین بارش باران ، جریان برق در بسیاری از نقاط شهر و ولسوالی های هرات موقتا قطع گردید و با این کار بر سایر فعالیت های ورزانه کارمندان برق افزوده شد.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim