Music

3/Music/post-grid

Saturday, October 19, 2019

زخمی و بازداشت شدن یک سرباند آدم ربایان در هرات

نیوز ویم - هرات:
ارباب داوود سرباند یک گروپ اختطافگر  از سوی نیروهای مشترک امنیتی بازداشت شد.
جنرال امین الله امرخیل فرمانده پولیس هرات میگوید که این سرگروپ اختطافگران در یک عملیلت مشترک پولیس و امنیت ملی از قریه گرازان ولسوالی انجیل ابتدا زخمی و سپس بازداشت شد.
امرخیل میگوید که این فرد در چندین مورد آدم ربائی های اخیر دست داشته است.
 گفته شده که در جریان درگیری با این اختطافگر یکتن از نیروهای امنیت ملی نیز بصورت سطحی زخمی شده است.
@NewsVim