Tuesday, October 1, 2019

ساخت دو باب مکتب دخترانه در بادغیس

نیوز ویم - بادغیس:

ساختمان های دو مکتب دخترانه به ارزش بیش از 12 ملیون افغانی در ولایت بادغیس تهداب گذاری شده است.
کار ساخت و ساز این دو مکتب دخترانه در قریه ی حاجی رحمت ولسوالی مقر و روستای دهستان ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس جریان دارد. 
احمد شاه فطرت مسئول ارتباطات برنامه میثاق شهروندی در زون غرب میگوید که هزینه ساخت این مکاتب از سوی پروژه اقراء/ برنامه ی ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات ، در چهار جریب زمین اهدایی مردم محل تمویل میگردد.

وی به نقل از مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی در ولایت بادغیس میگوید که با اعمار این مکاتب برای حدود یک هزار شاگرد زمینه آموزش مساعد میشود.

@NewsVim

No comments:

Post a Comment