جزئیات تازه انفجار بر موتر ولسوال زنده جان

جزئیات تازه!
فرزاد فروتن معاون سخنگوی پولیس هرات در گفتگو با نیوز ویم  فقط جان باختن ولسوال و یک محافظش را تایید میکند.
او همچنان میگوید که پنج محافظ ولسوال نیز زخمی شده اند.
دفتر سخنگوی پولیس هرات تلفات بیشتر در این واقعه را تائید و یا رد نکرد و افزود که آمار فوق چیزیست که برای شان از محل گزارش شده است.
T.me/newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim