Music

3/Music/post-grid

Saturday, May 18, 2019

واژگونی موتر 9 کشته و 15 زخمی بجای گذاشت

نیوز ویم - هرات:
در پی واژگون شدن یک موتر ده چرخ (باربری) دریک منطقه دورافتاده بنام گردنه نخود سیاه ولسوالی فرسی هرات دستکم 9 تن جان و 15 تن دیگربه شدت مجروح شده اند.

جیلانی فرهاد سخنگوی وتلی هرات میگوید که کشته وزخمی های این رویداد همه افراد ملکی هستند و زخمی ها به کلینیک های صحی ولسوالی شیندند انتقال یافته اند.
دربین مجروحان 3 تن ازنوجوانان و متباقی مردان میان سال هستند.
احتمال جان باختن برخی زخمی ها نیز وجود دارد.
باشندگان اکثر ولسوالی های دور دست از موترهای بزرگ باربری همچنان برای حمل و نقل خود نیز استفاده میکنند.
آنان روی بارهای خود نشسته و نسیر های طولانی و خطرناک را طی میکنند.
@NewsVim