نامگذاری جاده ای بنام خبرنگار در هرات

نیوز ویم - هرات:
برای نخستین بار یک جاده در شهر هرات بنام خبرنگاران نامگذاری شد.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که به استقبال از بیست وهفتم حوت، روز ملی خبرنگار، یک جاده در مرکز شهر هرات بنام خبرنگار نام گزاری شد.
وی افزود:  همزمان با برگزاری جلسه کمیسیون نام گزاری جاده ها، عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ازتلاش خبرنگاران تمجید نمود و ضرورت به نام گزاری محل مناسب بنام خبرنگاررا جدی خواند.
درین جلسه پس ازبحث وتبادل نظر، به اتفاق آرا فیصله شد تا جاده روشن سابق بنام جاده خبرنگار مسمی گردد.
این جاده ازمقابل هوتل پارک شروع تا جاده حنظله بادغیسی امتداد پیدا میکند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim