دهلیز هوائی " هرات-دهلی" افتتاح شد

نیوز ویم- هرات:
دهلیز هوایی هرات - دهلی امروز از سوی عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات و اجمل عبدالرحیم زی  معین وزارت تجارت وصنایع گشایش یافت.
ازطریق این دهلیز نخستین محموله صادراتی با حجم حدود یک تن میوه خشک و بالغ بر دوصد کیلو گرام زعفران ازهرات به کشور هندوستان صادر شد.
 عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ازهمکاری هندوستان بخاطر راه اندازی این دهلیز هوایی قدردانی نمود و درعین حال آرزو برد تا پروازهای بیشتری ازمیدان هوایی هرات به کشورهای منطقه صورت گیرد.
بگفته آقای رحیمی،  با راه اندازی دهلیز هایی هوایی، افغانستان از وابستگی به کشورهای همسایه رهایی یافته است.
اجمل عبدالرحیم زی معین اداری وزارت تجارت نیز
از راه اندازی دهلیز های هوایی به کشورهای منطقه بعنوان سیاست دولت افغانستان بخاطر حمایت سکتورخصوصی یاد کرد وگفت ازطریق این دهلیز ها اموال تجار و تولیدات داخلی به کشورهای اروپایی واسیایی صادرمیشود.
او گفت دولت میخواهد افغانستان وارداتی را تبدیل به افغانستان صادراتی سازد.
این برای اولین بار است که دهلیز هوائی هرات-دهلی به قصد انتقال اموال تجاری میان دو کشور در میدان هوائی بین المللی هرات ایجاد میشود.

@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim