بازداشت رئیس هیئت تفتیش اداره ی مستقل ارگان های محلی در هرات

نیوزویم- هرات: پنجشنبه 12دلو1396 / 01فبروری 2018
heratt
رئیس هیئت تفتیش اداره ی مستقل ارگان های محلی که به هدف بررسی کارکرد شهرداری هرات به این ولایت آمده است؛ به اتهام دریافت 13 هزار دالر رشوت بازداشت گردید.
سید وحید پیمان معاون شهری شاروالی هرات با تائید این خبر میگوید که این مقام مهم ارگانهای محلی همراه با دو عضو دیگر این هیئت به گونه ی بالفعل ازسوی اداره ی امنیت ملی بازداشت شده است.در عین حال منابع دولتی به آریانا نیوز گفته است که این پول از سوی محافظ سرپرست معاونیت شهرداری هرات به این افراد تسلیم داده شده بود.
در گزارش آمده است ؛ از روز گذشته که این افراد بازداشت شده اند برخی مسوولان ارگان های محل در کابل تلاش دارند تا این مساله را سوء تفاهم جلوه دهند و افراد بازداشت شده را از بند اداره ی امنیت ملی رها کنند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim