Music

3/Music/post-grid

Thursday, January 24, 2019

بی احتیاطی؛ یک جوشکار را به کام مرگ برد

نیوز ویم- هرات: نیوز ویم _ هرات: در اثر انفجار یک‌تانکر نفتکش در شهر هرات یکتن کشته و یکتن دیگر زخم برداشته است.
فرزاد فروتن سرپرست دفتر سخنگوی پولیس میگوید که حادثه عصر چهارشنبه در منطقه تانک آریا مربوط ناحیه دوازدهم شهر درحالی صورت گرفته که یک جوشکار در حال ولدینگ کردن شیر خروجی تانکر تیل بود.
وی افزود هرچند این تانکر خالی بوده ؛ ولی بی احتیاطی جوشکار منجر به انفجار گازناشی از تیل در این تانکر شده است.
@NewsVim