Sunday, July 29, 2018

خودکشی یک دختر جوان در غور

khod koshi zanنیوز ویمغور: یک دختر جوان روز گذشته در ولایت غور با خوردن مواد زهری ( مرگ موش) خود کشی کرده و به زندگی اش پایان داده است.  محمد اقبال نظامی سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت غور میگوید که این رویداد دیروز در منطقه ای زیر حاکمیت طالبان بنام روستای غال حوض ولسوالی چهارسده ؛ صورت گرفته است. محمد اقبال نظامی سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت غور میگوید که این رویداد دیروز در منطقه ای زیر حاکمیت طالبان بنام روستای غال حوض ولسوالی چهارسده ؛ صورت گرفته است. محمد اقبال نظامی سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت غور میگوید که این رویداد دیروز در منطقه