Wednesday, March 14, 2018

بزرگان مردمی ولسوالی نوتاسیس «زاول» با کشت مواد مخدر مبارزه میکنند

نیوزویم- هرات: چهارشنبه23حوت1396 / 14مارچ2018
IMG_9544
ده ها تن از بزرگان محلی ولسوالی زاول ولایت هرات؛ طی نشستی از برنامه های اداره محلی برای مبارزه با کشت مواد مخدر اعلام حمایت کردند.
امروز چهار شنبه نشست مردمی تحت نام » جرگه آگاهی عامه» در مورد مبارزه با کشت ، قاچاق و استعمال مواد مخدر از سوی ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات در مرکز ولسوالی نو تاسیس زوال (مربوط شیندند سابق) برکزار گردید.
در این جرگه نزدیک به دوصد تن از بزرگان محلی شامل علمای دین، متنفذین، جوانان، زمینداران و دهقانان ولسوالی زاول اشتراک داشتند.
محور اصلی گفتگو در این نشست را:
  1. تعهد مردم به عدم کشت مواد مخدر در سال آینده
  2. تقاضای مردم از دولت برای فراهم ساختن پیاز زعفران و پیاز سیر
  3. و در خواست مردم از دولت برای توجه جدی در تامین امنیت  و فراهم سازی دیگر نیاز های مردم تشکیل میداد.