آزادی 4 کارمند اختطاف شده ریاست مهاجرین هرات

نیوزویم - هرات: چهار کارمند اختطاف شده ریاست مهاجرین هرات؛ شب گذشته از قید آدم ربایان نجات داده شده اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که این افراد حدود 10 روز قبل زمانیکه به قصد سروی و توزیع کمک به بیجاشده گان به ولسوالی شیندند رفته بودند؛ از مسیر راه ربوده شده و به محل نامعلومی منتقل شده بودند.
فرهاد افزود که هرچهار تن این کارمندان شب گذشته با همکاری ولسوال شیندند و بزرگان محلی از قید آدم ربایان نجات داده شده اند.
@NewsVim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim