آغاز روند برقرسانی از بند سلما در ولسوالی کرخ

barq 1.jpgنیوز ویمهرات : کار عملی ساخت سب استیشن های برق در ولسوالی کرخ هرات باهزینه نزدیک به 10 میلیون دالر امریکایی از سوی والی هرات آغازشد.
به گفته مسئولان ؛ بیش از 30هزار خانواده در ولسوالی کرخ، ظرف یکسال آینده از برق تولیدی بند سلما مستفید خواهند شد. دفتر سخنگوی والی هرات میگوید؛ نزدیک به 60 ملیون دالر امریکایی غرض تقویت شبکه برقرسانی در این ولایت اختصاص یافته است که ازین جمله؛ بالغ بر 20 میلیون دالر درچهار ولسوالی اوبه،کرخ، چشت و پشتون زرغون به هدف اعمارچهارسب استیشن برق به مصرف میرسد.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که بخاطر اعمار سب استیشن و لین انتقال برق از شیدایی الی ولسوالی کرخ و همچنان تمدید شبکه داخلی این ولسوالی نزدیک به ده میلیون دالرامریکایی به مصرف میرسد.
ازین مبلغ 3.4 ملیون دالر بخاطر انتقال لین برق ، 2 میلیون دالر جهت احداث سب استیشن و 4.3 میلیون دالرامر بخاطرتمدید شبکه برق در ولسوالی کرخ بمصرف میرسد.
با این حال ؛ مسولان هرات برشنامیگویند:» به ارزش 42 ملیون دالر؛ بانک خازن برق در سب استیشن بیست وچهارحوت اعمارمیشود ویک سب استیشن جدید نیز درساحه پل هاشمی ساخته خواهد شد.
بر اساس گفته های مسئولان ؛ توزیع ونصب چهل هزارپایه میترهای هوشمند وتامین برق آفتابی برای صدهاخانواده ازباشنده گان مناطق دورافتاده ولسوالی انجیل وگذره ازدیگربرنامه های روی دست برای برقرسانی درولایت هرات میباشد.
NewsVim@

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim