بازداشت 6 تن به اتهام فساد اداری در هرات

fasad edariنیوز ویم- هرات:
اداره محلی هرات از بازداشت چندین تن به اتهام فساد اداری خبر میدهد.
دفتر سخنگوی والی هرات میگوید که درجریان یک هفته گذشته دست کم شش تن ازکارمندان ادارات دولتی وافراد عادی به اتهام فساد اداری درهرات دستگیرشدند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که این افراد شامل کارمندان ریاست های شاروالی وترانسپورت وهمچنان سه تن ازواردکننده گان مواد خوراکی میباشند که درنتیجه کاراوپراتیفی کارمندان ریاست امنیت ملی دستگیرشده اند.
وی افزود : اتهام کارمندان ادارات دولتی حیف ومیل دارایی عامه وفساد اداری واتهام واردکننده گان موادخوراکی فرارمحصول گمرکی اعلام شده است .
همچنان وی افزود که سه تن ازدکاندارانی که اقدام به فروش سیم کارت های بدون راجستر می نمودند نیزتوسط ریاست امنیت ملی دستگیر وزیرتحقیق قرارگرفتند.
NewsVim@

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim