فراغت 30 انجنیر؛ از برنامه " یس" در کابل

thumbnail_PR_IDEA_YES_Kabul_1
نیوزویم - کابل:
30 انجینیر از برنامۀ حمایت از متشبثان جوان (YES) از رشتۀ انرژی فارغ التحصیل گردیدند.
متن خبرنامه برنامه YES در پیوند به موضوع:
به تعداد ۳۰ تن از انجینیران جوان مربوط فاکولته های انجینری، ساختمان و مهندسی در کابل؛ روز گذشته از برنامۀ حمایت از متشبثان جوان (YES) طی مراسمی سند فراغت بدست آوردند.
این برنامه دانش تخنیکی و مهارتهای تشبثی را برای
انجینران جوان فراهم می کند. برنامۀ مذکور همچنان به تحکیم روابط آنها با دست اندرکاران سکتور خصوصی در عرصۀ انرژیهای تجدیدیابنده در افغانستان کمک می کند. برنامۀ همکاری افغان-آلمان زیر عنوان «انکشاف نهادی انرژی در افغانستان» (IDEA) برنامه آموزشی مذکور را سازماندهی و تمویل نموده است.
در این محفل ؛ محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب ، امان الله غالب رئیس اجرائیۀ د افغانستان برښنا شرکت ، کابل خان تدبیر رئیس اجرائیۀ اتحادیۀ انرژی تجدید یابندۀ افغانستان، محمد سید کاکړرئیس پوهنتون پولیتخنیک کابل و شمار زیادی از اشخاص ذیعلاقۀ صنعت انرژی افغانستان و نیز نمایندگان دونرهای بین المللی و کارمندان حکومت افغانستان اشترا ک ورزیده بودند.
محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب گفت: «من صمیمانه به تیم «یس» به خاطر فراغت شان تبریک می گویم و از حمایت ها و همکاری های دوامدار همکاری آلمان سپاسگزاری می کنم. پروژه انکشاف نهادی انرژی در این دوره آموزشی نقش مهمی را ایفا کرد.»
در عین حال یکتن از شرکت کننده گان گفت که: «ما اکنون می توانیم به جوانان خودمان تکیه کنیم؛ جوانانی که فقط به فرصت هایی مسلکی مانند «یس» برای ظرفیت سازی نیاز دارند.»
قابل ذکر است که برنامه مذکور از ماه جنوری سال ۲۰۱۸ از جانب ادارۀ همکاری افغان-آلمان تمویل می شود. تا کنون، ۳۰ تن فارغ التحصیلان جوان در برنامۀ آموزشی شش ماهه اشتراک ورزیده اند. این برنامه فرصتهای اشتغال را برای اینگونه فارغ التحصیلان فراهم ساخته به دست اندرکاران صنعتی کمک می کند که توسط آنها پستهای مهم شانرا پر نمایند.
اشتراک کنندگان برنامه مذکور مهارتهای خویش را پیرامون رهبری و تشبث خصوصی بهبود می بخشند. این اموزش متحرک، تعاملی و طراحی شده برای نیازهای خاص شرکت کنندگان و بازار است. مباحث آموزش را انرژی های تجدید پذیر و مؤثریت انرژی در ساختمان ها تشکیل می دهد. علاوه بر این، تمام شرکت کنندگان در یک برنامۀ پنج ماهۀ کارآموزی ادارۀ همکاری افغان-آلمان زیر عنوان IDEA شرکت می کنند که توسط ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH اجرا می شود.
طی این برنامه کارآموزان می آموزند که مطالعات موردی را انجام دهند، و از دستگاههای تولید برق و سایر نهادهای انرژی بازدید می کنند. آنها همچنین برای یک سال عضویت اتحادیه انرژی های تجدید پذیر افغانستان را کسب می کنند.
به هر شرکت کننده همچنان اجازه داده شد که انتقال دانش خویش را به سایرین – حد اقل به ۱۵ تن محصلان دیگر جوان – در فاکولته یا اجتماع شان تمرین کنند. به این ترتیب، ۳۰ تن فارغ التحصیلان انجینری به تعداد ۴۶۹ تن انجینران مزید را که مربوط نهادی های مختلف بشمول پوهنتونهای خصوصی می شدند آموزش دادند.
در کنار برنامه کارآموزی، برنامه توسعه نهادی انرژی، یک کتاب راهنما در مورد بهره وری انرژی که توسط دکتور محمد عمر تیموری تهیه شده است را نیز به چاپ رساند. دکتور تیموری گفت: «شهرداری ها و بازیگران دولتی و خصوصی در بخش ساخت و ساز و نیز نهادهای علمی می توانند برای بهره وری بیشتر از انرژی، از این کتاب استفاده کنند.»
برنامۀ انکشاف نهادی انرژی در افغانستان (IDEA) از جانب ادارۀ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH به نمایندگی از وزارت فدرال همکاریهای اقتصادی و انکشاف آلمان (BMZ) پیاده می شود.
هدف این برنامه عبارت از قادر ساختن جامعۀ افغانی برای دسترسی به انرژی از منابع تجدید یابنده به منظور تشدید رشد اقتصادی، کاهش فقر و حفظ محیط زیست می باشد. این برنامه با وزارت انرژی و آب افغانستان بخاطر انجام
فعالیت های مخلتف برای ایجاد شرایط عمومی برای تهیۀ مطمئن انرژی همکاری می نماید. به گونۀ مثال، برنامۀ مذکور از سال ۲۰۱۵ بدینسو ۲۱ کنفرانس و ورکشاپ را دربارۀ انرژی تجدیدیابنده، آگاهی انرژی و مؤثریت انرژی برای ادارات خصوصی و دولتی ذیربط دایر نموده است. در عین زمان، این برنامه کورسهای آموزشی مشخص و ذیربط به کار را برای تقریباً ۴۳۰ تن منسوبین سکتور دولتی و خصوصی انرژی براه انداخته است.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim