Music

3/Music/post-grid

Saturday, August 18, 2018

آتش سوزی در مارکت تکه فروشی در شهر هرات

Atash sozi 2نیوز ویم _ هرات:
صبح امروز در مارکت فردوس واقع جاده جنوبی مسجدجامع بزرگ هرات آتش سوزی صورت گرفت.بر اساس اظهارات مسئولان در بیمارستان حوزوی هرات در این آتش سوزی نزدیک به 10 تن دچار سوختگی سطحی و مسمومیت ناشی از دود شده اند. برخی از دوکانداران و شاهدان عینی از ناتوانی و عدم امکانات کافی تیم های آتش نشانی شاکی بوده و مدعی اند که تاخیر در محار و خاموش سازی آتش خسارات هنگفت مالی را به دوکانداران ببار آورده است. اما از سوی دیگر مسئولین دولتی دوکانداران را متهم به عدم در نظر گرفتن مسایل ایمنی در مواقع این چنینی میکنند. آنان میگویند که در این مارکت حتا یک دوکان هم کپسول های ضد حریق نداشته است تا بتواند از گسترش آتش جلوگیری کند. گفتنیست که مارکت فردوسی مجموعا تکه فروشی بوده و در اطراف آن نیز پمبه فروشی ها موقعیت دارد.
علت آتش سوزی تا کنون مشخص نیست.
@NewsVim