Music

3/Music/post-grid

Sunday, May 6, 2018

تیزاب پاشی بر صورت یک معلم زن در هرات

zan tizabنیوز ویم _ هرات: افراد موتورسایکل سوار بر صورت یک معلم زن امروز (شنبه) تیزاب پاشیدند.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که این واقعه ساعت 12:30 ظهر امروز در مربوطات قریه سیوشان ولسوالی گذره اتفاق افتاده و خانمی که بر صورتش تیزاب پاشیده اند ؛ سرمعلم مکتب خواجه محمدکنجانی است. سخنگوی پولیس افزود زمانیکه معلم یادشده از مکتب بیرون شده و بطرف خانه خود در حرکت بود از سوی افراد ناشناس موترسایکل سوار بر صورتش تیزاب انداخته شده است.
منابعی نیز میگویند که این خانم دختر عموی یکی از منسوبین فرماندهی پولیس هرات نیز میباشد.
با این حال داکتران در بیمارستان حوزوی هرات میگویند که صورت و چشمان این خانم معلم آسیب دیده و تحت تداوی قرار دارد.
پولیس میگوید : تاحال در پیوند به این رویداد کسی بازداشت نشده است.

@NewsVim