Music

3/Music/post-grid

Saturday, April 14, 2018

جلگیری از یک انفجار در بازار شیندند هرات

SHINDANDنیوز ویم _ هرات: شنبه 25-حمل-1397 / 14-اپریل-2018                     از یک انفجاری قوی و تلفات احتمالی در بازار ولسوالی شیندند هرات جلوگیری شد.
ریاست امنیت ملی هرات با نشر خبرنامه ای میگوید که موظفین این اداره؛ روز گذشته یک ماین دست ساز قوی که در یک ترموز (فلاکس) چای جاسازی شده بود را از مرکز ولسوالی شیندند کشف و خنثی کرده اند.
منابع در مورد هدف اصلی این ماینگذاری چیزی نگفته اند.
گفتنیست که چند روز پیش؛ انفجار یک موتور (سه چرخه) بمبگذاری شده در بازار شیندند حدود 20 فرد ملکی را به خاک و خون کشید.
در ایبن اواخر وضعیت امنیتی شیندند رو به وخامت نهاده است.
@NewsVim