دزدی جالب از مارکت صرافی های هرات پیش چشم همه

نیوزویم -هرات: دوشنبه06حمل1397 / 26مارچ2018
sarafiدر روز روشن و پیش چشم ده ها صراف و نیروهای امنیتی ویژه مارکت صرافی ها؛ بازهم از یک صرافی دزدی شد. رئیس اتحادیه صرافان هرات به رسانه ها گفته است که مبلغ 16 هزار دالر و یک ملیون ویکصد هزار افغانی سرقت شده است. بهاءالدین رحیمی رئیس این اتحادیه گفته است که دوربین مخفی های مارکت (خراسان)  نشان میدهد که این سرقت از سوی دو نو جوان صورت گرفته است. هرچند رئیس اتحادیه صرافان میگوید که پولیس را بالافاصله به جریان موضوع قرار داده اند؛ اما تاکنون سرنخی از این سرقت بدست نیامده است. اما از سوی دیگر عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که این دزدی از اثر غفلت خود صراف صورت گرفته و هیچ گونه سرقت مسلحانه ویا ناشی از بی نظمی در مارکت نبوده است. سخنگوی پولیس هرات میگوید که تصاویر ثبت شده در دوربین مخفی های این مارکت نشان میدهد که ابتدا یک نوجوان  وارد صرافی شده و ( چاینک چای) را با خود میبرد؛ و صراف دوکان خود را رها کرده و برای گرفتن چاینک خود از آن نوجوان میرود؛ و در همین حال دو فرد دیگر وارد دوکان صرافی شده و مبلغی پول را سرقت میکنند. همچنان سخنگوی پولیس هرات میگوید که از مدتها به اینسو تامین امنیت مارکت صرافی ها به محافظین شخصی و مورد اعتماد خود صراف ها واگذار شده است و حدود 20 فرد مجهز با سلاح و تجهیزات نظامی برای تامین امنیت این مارکت موظف شده اند. آقای ولی زاده میگوید که پولیس تحقیقات خود را برای شناسائی و بازداشت عاملین این سرقت آغاز کرده است.
قابل ذکر است که دزدی از مارکت صرافی هرات تازگی نداشته و تا کنون بارها به این مارکت دستبرد زده شده است.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim