کشف یک محموله مواد مخدر از داخل تایر موتر

نیوزویم- هرات: دوشنبه 07حوت1396 / 26فبروری2018
tair mawad 2
پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات نزدیک به 27 کیلوگرام مواد مخدر را کشف و یک تن را در پیوند به قاچاق بازداشت کرده است.
عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پولیس هرات میگوید که این مواد شامل 26 کیلو و 900 گرام هیروین است و در داخل تایر موتر تیلری به گونه ء ماهرانه ای جابجا شده بود که از مسیر شاهراه هرات – اسلام قلعه کشف و بدست آمده است.
وی میگوید که در پیوند به این قضیه رانندهء موتر که باشنده ولایت هرات میباشد بازداشت شده است.
گفته میشود که این موتر به سوی کشور ایران در حرکت بوده است.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim