کشف یک دیپوی بزرگ اسلحه و مهمات در شهر هرات

dipo
نیوزویم- هرات: دوشنبه 30دلو1396 / 19فبروری2018
در آستانه افتتاح پروژه تاپی در شهر هرات تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و این روز ها بخاطر جلوگیری از هرگونه حادثه احتمالی ناامنی تلاش صورت میگیرد.
در عین حال روز گذشته نیروهای کشفی توانسته اند یک ذخیره گاه بزرگ سلاح و مهمات را در ناحیه چهاردهم شهر هرات کشف کرده اند.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که
درین دیپو مقدارقابل توجهی مهمات وسلاح های ثقیل وخفیف به شمول راکت انداز و دهشکه نگهداری میشده است.
سخنگوی والی افزود که نزدیک به 90 حلقه ماین ضد پرسونل ، یک پایه هاوان، یک دستگاه دهشکه ، 12 حلقه ماین تلکی ،3 حلقه ماین ضد تانک، ده هافیرمرمی هاوان ،صدهاعدد پتاقی مرمی هاوان وفیوزهای ان ،نزدیک به پنجاه فیرمرمی راکت ،صدهافیرمرمی پیکا،انواع مرمی های اگا اس، دهشکه ،مرمی بم ام یک ،شاژورمرمی ،بم دستی نیزدرین مرکزنگهداری می شده است .
این مهمات دراثرکاراوپراتیفی ریاست امنیت ملی ولایت هرات کشف وبه ریاست امنیت ملی انتقال گردیده است.
تاهنوز مشخص نیست که این مرکز بزرگ ذخیره اسلحه و مهمات مربوط به چه گروهی و برای چه پلانی در مرکز شهر هرات نگهداری میشده است.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim