کار برای طالبان با معاش دولت

mula shokrullah
نیوزویم- غور: چهارشنبه02حوت1396 / 21فبروری2018
پولیس ضد تروریزم در ولایت غور یک عضو برجستهء گروه طالبان که تا کنون به عنوان معلم دولتی کار میکرد را بازداشت کرده است.
این فرد ملاشکرالله نام دارد که به عنوان معلم برحال مکتب «شرقول» ولسوالی پسابند از دولت معاش میگرفت؛ ولی در اصل به عنوان مسئول امر بمعروف و نهی از منکر گروه طالبان در آنولسوالی ایفای وظیفه میکرد.
محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور میگوید که ملا شکرالله قبل از این 3تن از ماموران امنیتی را ترور کرده بود.
سخنگوی پولیس غور میگوید که در حال حاضر فرد بازداشت شده تحت بازجوئی قرار دارد.
این نشان میدهد که افراد نفوذی طالبان در شماری از ادارات دولتی برخی از ولایات به عنوان کارمند جازده شده اند اما در اصل برای طالبان کار میکنند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim