ولسوالان برخی ولسوالیهای هرات از یکجا بجای دیگر منتقل شدند

herat
نیوزویم- هرات: دوشنبه07حوت1396 / 26فبروری2018
دفتر سخنگوی والی هرات با نشر خبرنامه ای از تبدیلی برخی ولسوالان هران از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر خبرداده است.
در خبرنامه ی منتشر شده آمده است که این تغییر و تبدیلی ها براساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان های محلی وحکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ضورت گرفته است.
دفتر سخنگوی والی هرات دلیل منتقل شدن ولسوالان را بیان نکرده است.
قرار شرح ذیل:
1. احمد فرهاد خادمی ولسوال اسبق چشت تبدیلا بعنوان ولسوال غوریان
2. عبدالکریم زاهد ولسوال غوریان تبدیلابعنوان ولسوال چشت شریف
3. نثاراحمد پوپل ولسوال پشتون زرغون تبدیلا بعنوان ولسوال گلران
4. اسدالله نورزی ولسوال گلران تبدیلا بعنوان ولسوال پشتون زرغون
5. سید محمد مودودی ولسوال کشک کهنه تبدیلابعنوان ولسوالی ادرسکن
6. ولعل محمد عمرزی ولسوال ادرسکن تبدیلا بعنوان ولسوال کشک کهنه مقررشده اند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim