برای معتادین نیمروز آسایشگاه ساخته میشود

نیمروز: دوشنبه30دلو1396 / 19فبروری2018
shilter motadin nimroz
قرار است آسایشگاهی با گنجایش بیش از یکهزار معتاد در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز ساخته شود.
امروز این مرکز بزرگ حمایوی و درمانی معتادین از سوی انجنیر محمد سمیع والی نیمروز با هزینه بیش از 13ملیون و 100هزار افغانی تهداب گذاری شد.
والی نیمروز میگوید که با ساخت این شلتر برای معتادین بی سرپناه ، مشکل تعداد زیادی از معتادین بر طرف و در این شلتر تحت تداوی و مراقبت قرار خواهند گرفت.
گفتنیست هزینه مجموعی شلتر معتادین بی سرپناه  (13,114,743)  افغانی از بودجه انکشافی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مدت یکسال با زیربنای 246 متر مربع ، در دو طبقه ساخته خواهد شد.
motadولایت نیمروز به دلیل داشتن مرز مشترک با ایران یکی از مناطق عمده مورد توجه قاچاقبران داخلی و خارجی مواد مخدر بوده و در عین حال یکی از ولایاتیست که دارای ارقام بلند معتادین میباشد که شمار زیاد آن را جوانان و قسمتی را نیز زنان تشکیل میدهد.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim