کمک دفتر تیکا با کارخانه کاشی سازی سنتی هرات

نیوزویم- هرات: شنبه28دلو1396 / 17فبروری2018
tika
آژانس انسجام همکاریهای صدارت عظمای ترکیه (تیکا) در هرات کارخانه کاشی سازی سنتی هرات را تحت پوشش کمک های خود قرار داد.
این دفتر امروز برخی لوازم وامکانات کاشی سازی سنتی را به مدیریت آبدات تاریخی ریاست اطلاعات وفرهنگ اهدا نمود.
علی ارغون چنار مسئول دفتر تیکا در هرات می گوید: «کارگاه کاشی سازی سنتی و مسجد جامع بزرگ هرات افتخار جهان اسلام است و در این زمینه به همکاری های خود ادامه خواهیم داد».
آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات آغاز همکاری دفتر تیکا بابخش های فرهنگی و حفبظ آبده های تاریخی هرات را گامی موثر در راستای توسعه افتخارات هنری عنوان کرد و افزود که :» کشور ترکیه تلاش دارد تا زمینه توسعه کارگاه کاشی سازی سنتی هرات رامهیا سازد که این امرسبب تسریع روند مرمت آبده های تاریخی در این ولایت خواهد شد.
قابل ذکر است که کارخانه کاشی سازی آبدات تاریخی در چوکات ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات تنها کارخانه کاشی سازی سنتی افغانستان است که نزدیک به هشتصدسال سابقه تاریخی دارد.
kashiبا این حال مسئولین حفظ و مراقبت از آبده های تاریخی هرات میگویند که در گذشته ها بیش از 130 تن شامل استادان کاشی سازی در این کارگاه کار می کردند اما به مروز زمان در اثر نبود بودجه کافی این شمار به هشت تن رسیده است.
این کارخانه ازسال هابه اینسو بدلیل نبود امکانات و بودجه کافی رو به رکود نهاده است.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim