افتتاح درب دخولی شهر زرنج

نیوزویم- نیمروز: دوشنبه 25جدی1396 / 15جنوری2018
nimroz gate
درب دخولی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز با هزینه سه ملیون و پنجصد هزار افغانی به بهره برداری سپرده شده است.
این درب دخولی با سهم مالی حاجی غلام رسول ناروئی یکتن از تجار ملی در مسیر بزرگراه دلارام – زرنج ساخته شده است و امروز طی محفلی از سوی  انحینیر محمد سمیع والی نیمروز ، شماری از نماینده گان مردم در پارلمان، اعضای شورای ولایتی و اعضای جامعه مدنی رسما به بهرده برداری سپرده شد.
انجینیر محمد سمیع والی نیمروز تاکید میکند که باید این ولایت به یک قطب اقتصادی در جنوب غرب کشور مبدل گردد.
ولایت نیمروز در جنوب غرب کشور یکی از ولایات مرزی افغانستان است و در صورت توجه حکومت مرکزی میتواند به یک بخش مهم اقتصادی و مرکز بزرگ تجارتی مبدل گردد.
nimroz gate 2

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim