رادیو عدالت غور آتش زده نشده است

radio Adalat ghor 2نیوزویم- غور: دوشنبه 02دلو1396 / 22جنوری2018
ساختمان رادیو صدای عدالت در اثر بی توجهی کارمندان آن آتش گرفته است.
محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور میگوید که شب گذشته قضیه آتش سوزی در این رادیو مورد بررسی ارگانهای کشفی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد که آتش سوزی در اثر استفاده نادرست منقل گازی و غفلت کارمندان این اداره صورت گرفته است.
او میگوید که این واقعه کدام عامل خارجی ندارد.         اما از جانب دیگر مسئولان نهاد های حامی رسانه و خبرنگار برین باورند که این را یو از سوی افراد نامعلوم آتش زده شده است.
آنان این عمل را تقبیح کرده و از حکومت خواهان تامین امنیت خبرنگاران و رسانه ها میباشند.
مسئولان رادیو عدالت نیز بی توجهی کارمندان خود در وقوع آتشسوزی را رد میکنند.
@newsvim

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim