بهره برداری از آسفالت 5کیلومتر سرک در شهر زرنج

asfalt
نیوزویم- نیمروز: دوشنبه 02دلو1396 / 22جنوری2018
بیش از 5 کیلومتر سرک و جاده های آسفالت شده در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز با مراسم خاص به بهره برداری سپرده شد.
انجنیر محمد سمیع والی نیمروز در این مراسم آسفالت سرک ها و ساخت زیربناهای اقتصادی را از مکلفیت های حکومت محلی نیمروز دانست و از مردم نیز خواهان همکاری بیشتر در این راستا شد.
والی نیمروز میگوید که در شهر زرنج اکثر جاده ها آسفالت شده و در سال اینده مابقی آن نیز قیرریزی خواهد شد.باید گفت که در سال روان (5261 ) متر سرک در نیمروز با بودجه 22 میلیون افغانی از بودجه شاروالی آن ولایت قیر ریزی و به بهره برداری سپرده شده است.
سال گذشته نیز سه کیلومتر سرک در شهر زرنج از سوی شهرداری نیمروز اسفالت گردیده بود.

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim