جام غور 1500قلم اجناس صحی و تعلیمی را به نیازمندان توزیع کرد

نیوزویم- غور: چهارشنبه 13جدی1396 / 03 جنوری2018
received_1539211832834313موسسه خیریه جام غور بیش از ۱۵۰۰ قلم مواد کمکی غیر غذایی، صحی و تعلیمی را برای نهاد های صحی و تعلیمی، شاگردان مکاتب، محصلان، نهاد های اجتماعی و فرهنگی، نیازمندان و افراد دارای معلولیت در ولایات غور و هرات توزیع نمود.حمیدالله ژواک رییس موسسه خیریه جام غور می گوید که این مواد به همکاری نهاد های خیریه تعلیمی و صحی کشور دوست دنمارک با تلاش های عبدالقادر علم مسوول موسسه ریبلد اید Rebuild Aid یا نهاد بازسازی و کمک تهیه و تدارک میشود و بعدا برخی از این مواد به همکاری داکتر محمد ناصر علم در ولایت هرات و برخی دیگر در ولایت غور توزیع میگردد.
آقای ژواک میگوید که مواد بخش صحت شامل تخت و دوشک مریضان، کمک های اولیه صحی، مواد طبی اتاق عاجل، چوکی مریضان و چوکی تشناب، گده های کاغذ دست پاک، ویلچیر و عصاچوب، عینک نمره یی، چوکی اطفال و همچنان مواد بخش معارف از قبیل الماری، میز و چوکی به سایز های مختلف، کمپیوتر دسکتاب، تخته های سفید، بستره خواب و خیمه بود که برای نهاد های صحی، تعلیمی، اجتماعی-فرهنگی و افراد نیازمند بر بنیاد درخواست ها و نیازمندی های شان توزیع گردید.
رئیس موسسه خیریه جام غور گفت، این مواد برای کلینیک های صحی نقشی ولسوالی دولینه، زرنی ولسوالی تیوره، گرمآب لعل، اتحادیه نرسنگ فیروزکوه، ماهنامه هیس، رادیو سرحد، اتحادیه خبرنگاران، انستیتیوت علوم صحی نعمان در فیروزکوه، مدرسه جامع العمر، دارالحفاظ محمد رسول الله ص، دفتر حرکت راه و روشنی، مکتب نسوان عاشقان تیوره، لیسه سلطان علاو الدین غوری، نهاد اجتماعی ملالی جمشیدی، شاگردان مکاتب، محصلان، افراد دارای معلولیت و ده ها فرد نیازمند توزیع گردید.
عبدالقادر علم رئیس موسسه ریبلد اید Rebuild Aid و همآهنگ کننده این کمک ها می گوید که هدف آنان سهیم شدن در کارهای خیر و رفع نیازمندی های اولیه بخش های صحت و معارف و همچنان همکاری با نهاد های مدنی در حوزه غرب است که در تفاهم با ادارات ذیربط فعالیت های آنان در داخل افغانستان تنظیم میگردد.
به نقل از آقای علم، روند کمک رسانی موسسه ریبلد اید Rebuild Aid قرار است به زودی به ولایات بادغیس و فراه نیز گسترش یابد تا آنان بتوانند در رفع نیازمندی های صحی و تعلیمی حوزه غرب سهیم باشند.
موسسه خیریه جام غور در سال ۱۳۹۳ جواز فعالیت گرفت، اما قبل از آن، کمک های صحی و تعلیمی توسط وبسایت بین المللی جام غور تهیه و تدارک میشد که از آغاز تا اکنون بیشتر از ۱۵ مرتبه برای مردم نیازمند غور کمک رسانی نموده است.
مواد توزیع شده به نهاد ها و افراد نیازمند در غور و هرات:
1- کلینیک صحی نقشی ولسوالی دولینه: ۱۰ عراده عصاچوب تایردار، ۶ جوره عصاچوب «چگس»، ۷ خریطه لباس پرسونل شفاخانه، یک پایه تخت شفاخانه با دوشک، ۴ عراده ویلچیر و ۱۲ کارتن مواد طبی.
2- کلینیک صحی زرنی ولسوالی تیوره: ۱۰ پایه تخت شفاخانه با دوشک، ۱۰ خریطه لباس شفاخانه و ۱۰ کارتن مواد عاجل طبی.
3- کلینیک صحی گرماب: یک پایه تخت شفاخانه با دوشک، میز نهار خوری مریض ۲ پایه، میز معاینه یک پایه، چوکی تشناب یک پایه، عصاچوب تایردار ۹ پایه، وسایل طبی اتاق عاجل ۷ کارتن، لباس پرسونل شفاخانه ۴ کارتن، دست پاک یک کارتن و ویلچیر ۵عراده.
4- کلینیک دندان داکتر رسولی در فیروزکوه: دست پاک ۲ کارتن، دستمال مرطوب یک کارتن، بنداژ یک کارتن، دستکش ۲ کارتن و مواد طبی عاجل ۲ کارتن.
5- انستیتیوت علوم صحی نعمان در فیروزکوه: مواد مورد نیاز برای انستیتیوت نعمان توزیع گردید.
6- اتحادیه نرسنگ فیروزکوه: یک پایه کمپیوتر دسکتاب، دو پایه میز، یک پایه الماری و لوازم طبی.
7- رادیو سرحد فیروزکوه: یک پایه کمپیوتر، دو پایه میز و یک پایه الماری.
8- همکاران رسانه ی: دستمال کاغذی، بنداژ، دستکش و یک پایه الماری.
9- مکتب نسوان عاشقان- تیوره: ۸۵ پایه چوکی، ۵ پایه میز و ۳ باب خیمه.
10- لیسه سلطان علاوالدین غوری- فیروزکوه: ۶ پایه الماری، ۶ پایه چوکی و ۲ پایه کمپیوتر.
11- مدرسه جامع العمر در فیروزکوه: یک پایه میز بزرگ جلسه و ۳ پایه چوکی.
12- دارالحفاظ محمد رسول الله-فیروزکوه: یک پایه میز کلان جلسه و ۳ پایه چوکی و یک پایه الماری.
13- نهاد اجتماعی و فرهنگی ملالی جمشیدی-فیروزکوه: 3 پایه کمپیوتر، 3 پایه میز، 4 کارتن دستمال مرطوب، 4 کارتن دستمال کاغذی، ۲ کارتن بنداژ، ۲ پایه الماری، ۳ جوره عصاچوب، ۷ پایه چوکی، یک کارتن دستکش.
14- حرکت راه و روشنی-فیروزکوه: دو باب خیمه.
15- شاگردان مکاتب در غور و هرات: ۱۴ پایه میز، ۱۲ پایه کمپیوتر دسکتاب و ۱۴ پایه چوکی.
16- اهالی قریه گرماب: ۱۱ پایه ویلچیر، دو پایه چوکی و یک کارتن عینک نمره ی.
17- حاجی مولاداد فیروزکوه: یک پایه کمپیوتر، یک پایه میز، یک تخته دوشک، ۴ پایه چوکی، دو عراده ویلچیر و یک پایه الماری.
18- فرید یاری برای ایجاد صنف درسی: ۷ پایه چوکي، یک پایه میز، ۳ عراده ویلچیر و یک کارتن مواد طبی .
19- کورس نقاشی عنایت: ۶ پایه چوکی، یک پایه میز، دستمال کاغذی و مواد طبی
گزارش : نویدالله پژواک

Related Post

Previous
Next Post »

صفحه رسمی فسیبوک نیوز ویم

https://www.facebook.com/newsvim